Visioner

VisionerVisionerVisioner

I Broager Private Børnehus vil vi arbejde for,

 • at ville noget med børnene. ”Små frø der spirer, bliver til smukke blomster”.
 • at vi vil lære børnene at værne om hinanden, vise hensyn og yde til fællesskabet.
 • at se det værdifulde i, at være en lille institution med overskud til nærvær og tryghed.
 • at vi gennem glade og tilfredse forældre får en positiv omtale i kommunen og nærmiljøet.
 • at vi følger og forholder os til pædagogikkens udvikling.
 • at vi er et ”gammelt hus med sjæl”, hjemligt præg og værdifulde traditioner, men i stadig udvikling.
Huset har også et samarbejde med en ressource- og en talepædagog.

Pædagogiske mål:

GLÆDE VED LEGEN  –  LEGEN ER VEJEN

VisionerFor at definere ordet GLÆDE og LEG har vi fundet flere vigtige kompetencer, som vi vægter højt og mener, er medvirkende til at fremme barnet og dets udvikling.

–  Selvværd  

– Plads til forskellighed

–  Selvbestemmelse og ansvarsfølelse

–  Det sociale samspil

–  Selvhjulpenhed og selvstændighed

–  Gensidig respekt

Der vil herunder følge en uddybelse af de enkelte punkter.

”Hvad forstår vi ved ordene?” og ”Hvad gør vi i dagligdagen for at fremme de ovennævnte kompetencer i barnet?”

 

Glæde:

VisionerAlle børn skal være glade for at komme i Broager Private Børnehus – det er vores mål.

Glæde skaber drivkraft, overskud og mod. Det er Børnehusets voksne som er rollemodeller – og det er altid de voksne, der er ansvarlig for stemningen/tonen i en børnegruppe, men børnene bidrager.

Den glæde og lykkefølelse vi dagligt ønsker/håber at give børnene i Broager Private Børnehus kan ikke udtrykkes bedre end i Carl Scharnbergs lille digt.

”Giv børnene ret til at lege og lære
at drømme og forme,
leve og være.
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det de gamle kaldte for lykke”.

Legen:

VisionerHvorfor er det så vigtigt at barnet leger? Fordi leg er meget mere end at sidde på gulvet og køre med en bil eller bygge med klodser. Leg er også læring. Barnet går gennem en proces, der i sidste ende gerne skulle føre til udvikling. Nogle børn skal igennem et legeforløb mange gange før de lærer, andre kan nøjes med et forløb. Lege må gerne være længerevarende med tid og rum til fordybelse. Dette afhænger selvfølgelig af det enkelte barns udviklingstrin.

I Børnehuset skelner vi mellem den gode og den mindre gode leg, så af og til kan vi voksne opleves som den styrende i en leg. Hvis legen er ved at tage en uheldig drejning, ser vi det som vores opgave at sætte den på rette kurs, så ingen børn går tabt i legen. Af barnet kræver det, at have en ”god” leg, kreativitet, fantasi, engagement, og en vigtig faktor er, plads til forskellighed. Plads og forståelse for at andre også har en mening. Ydermere spiller de ydre rammer, så som plads og råderum også en vigtig rolle for den gode leg. I vores hverdag oplever vi mange forskellige former for leg.

Det kan være:

Drenge/pigeleg
Rolle/regellege
Stille/vilde lege
Ene/fælleslege
Styret leg/frileg

Fælles for dem er, at vi bestræber os på at give plads til al slags leg, dog inden for Børnehusets rammer. Rolle og regellege er en stor del af børnehavebarnets dagligdag. De bruger rollelegene til at leve sig ind i de voksnes verden. Det vil sige de giver sig selv, set med egne øjne, et indblik i hvordan de voksnes verden hænger sammen. Regellege derimod er de voksnes verden, og de giver børnene en begyndende forståelse af, hvad der forventes af dem fremover. Nemlig hvilke af livets spilleregler, der skal overholdes.

Vores opgave er endvidere at skabe muligheder og overskuelighed, så den gode leg kan trives.

Selvværd:

VisionerSelvværd er noget der kommer indefra. Det er vigtigt at tro på sig selv, og at det man gør, er godt nok. Det vi ønsker er børn som stråler af selvværd, når de er klar til skolestart. At de føler de hviler i sig selv, og har en værdi. Tror på at de gør en forskel, og er lige så vigtig en brik som alle de andre.

Ved at iagttage, se barnet og respektere det som et selvstændigt individ med egne meninger, har vi god mulighed for, at styrke barnets selvværd ved at give kærlige klap og skub. Med det menes, at vi skal stille opgaver af overskuelig art, som barnet magter. Det skal gerne give barnet en succes-oplevelse. En følelse der i kraft af små sikre synlige succeser, får barnet til at vokse.

Det er vigtigt at vi voksne, der er i barnets dagligdag, er nærværende, engageret, lyttende og tør være gode rollemodeller i kraft af vores egen personlighed.

Ordet selvværd er for Børnehuset et nøgleord – noget af det vigtigste, om ikke det vigtigste at have med i rygsækken på sin videre vej i livet.

Selvbestemmelse og ansvarsfølelse:

I Broager Private Børnehus er vi af den overbevisning, at selvbestemmelse er en vigtig faktor i den proces, der hedder – at fremme barnets ansvarsfølelse.

Rammen for et barns selvbestemmelse lægges altid sammen med en voksen – selvfølgelig set i forhold til barnets alder og udvikling.

Ved selvbestemmelse forstår vi:

Beslutning af valg under visse rammer.

Overskuelige valgmuligheder under hensyntagen til barnets udviklingstrin.

Målet med børnenes selvbestemmelse er, at de føler ansvar overfor deres omgivelser.

Børnehusets opgave er:

 • at være ”tovholder” så uoverskuelige valg undgås.
 • at ansvaret ikke bliver for belastende – for tungtvejende, i forhold til, hvad barnet magter.
 • at de voksne aldrig fralægger sig deres ansvar – for at pålægge barnet ansvarsfølelse.

Derfor arbejder vi bevidst med voksen indflydelse og påvirkning for herigennem, at fremme barnets ansvarsfølelse overfor sig selv, hinanden og det store fællesskab. Redskaberne hertil er – snak og løsningsforslag i leg og samarbejde, samt ved små relevante opgaver.

Plads til forskellighed:

VisionerNår vi taler om forskellighed mener vi, at det er vigtigt at tilgodese det enkelte barns behov og handle herefter. Vi skal se det enkelte barn, og give barnet fysisk og psykisk plads.

Vi møder barnet i nærmeste udviklingszone. Det vil sige, at barnet godt kan være 4 år, men af uvisse/visse årsager ikke er udviklet mere end en 3-årig, og at vi så møder barnet og udfordrer det som en 3-årig. Grunden hertil er, at barnets ellers mister pusten og selvværd får det heller ikke noget af, da der ingen succesoplevelser kommer.
Omvendt vil vi også møde det 4 årige barn, som er forud for sin alder, med de udfordringer vi finder udviklende.
Dette gør sig gældende gennem hele barnets børnehavetid.

Det sociale samspil:

En af de kompetencer alle børn har brug for både i nuet og på sigt er evnen til at kunne samarbejde.

Denne evne mener vi kan udvikles/styrkes gennem bl.a. dybe, gode venskaber – det at have gode venner. Det er vores erfaring, at børn der har venskaber godt kan være uvenner uden at miste respekten for hinanden. Derfor er en af Børnehusets opgaver, at være med til at knytte gode og stabile venskaber.

Venskaber udvikler tryghed, glæde og sikkerhed. Gennem venskaber oplever barnet, at det er tilladt at melde fra – hvilket vi ser som en styrke – fordi vi mener det er vigtigt at give barnet mulighed for at turde være sig selv og at sige sin mening.

Selvhjulpenhed og selvstændighed:

I Broager Private Børnehus mener vi, at selvhjulpenhed og selvstændighed er to sider af samme sag. Ved at lade barnet forsøge sig med praktiske færdigheder som af- og påklædning, personlig hygiejne, oprydning, borddækning mv. får barnet mulighed for at afprøve sig selv. Afhængig af alder og modenhed vil vi prøve, at styrke barnets svage og stærke sider.

Her møder vi barnet i nærmeste udviklingszone, da det er de små succeser der skaber den store succes.

Gensidig respekt:

VisionerI Broager Private Børnehus, mener vi at det er vigtigt, at der er en gensidig respekt mennesker imellem. Dette gælder også i børns samspil. Det er vigtigt, at børn opnår en social forståelse og en evne til at indgå i et socialt samspil med andre. Uden at nogen føler, at deres grænse blev overskredet.

Vi opnår dette ved:

 • at der bliver grebet ind, når børn eller voksne anvender et sprog, eller har et kropssprog, som viser manglende respekt.
 • at børn og voksne accepterer forskellighed i form af udseende, personlighed og færdigheder.
 • at vi voksne hjælper børn til at sætte egne grænser. Vi hjælper gerne med at vælge fra og til.
 • at der reflekteres over egne handlinger, gode som dårlige.
 • at de voksne er tydelige og synlige, så både børn og voksne ikke er i tvivl om hvad vi mener eller står for.
 • at acceptere andres grænser.
 • at kunne lytte til andre.